VORES VÆRDIER

VORES VISION

Youth With A Mission (YWAM) er en global bevægelse af kristne fra mange kirkesamfund hengivne til at præsentere Jesus personligt for denne generation, at mobilisere så mange som muligt til at hjælpe med denne opgave og at træne og udruste kristne til deres rolle i at opfylde missionsbefalingen. Som borgere i Guds rige, er vi kaldet til at elske, tilbede og adlyde vores Herre; at elske og tjene Hans legeme, kirken, og til at præsentere hele evangeliet til hele verden.

Vi i YWAM tror på, at Bibelen er Guds inspirerede og autoritære ord, som åbenbarer at Jesus Kristus er Guds søn; at mennesker er skabt i Guds billede; at Han skabte os til at have evigt liv igennem Jesus Kristus; at selvom mennesker har syndet og ikke kan leve op til Guds ideal, har Gud gjort frelse muligt igennem døden på korset og Jesu Kristi opstandelse; at omvendelse, tro, kærlighed og lydighed er en passende respons til Guds nåde til os; at Gud længes efter at alle mennesker skal blive frelst og komme til erkendelse af sandheden; og at Helligåndens kraft er demonstreret i og igennem os til fuldførelsen af Jesu sidste befaling,

”Gå ud i alverden og prædik evangeliet til hele skabelsen.” (Markusevangeliet 16,15)

VORES OVERBEVISNING

Youth With A Mission (YWAM) anerkender Bibelen som Guds autoritative ord og sammen med Helligåndens inspiration er den det absolutte referencepunkt for ethvert aspekt af livet og tjenesten. På grundlag af Guds ord, den Han er og Hans frelsesinitiativ lægger vi i YWAM stærk vægt på, at følgende er vores gensvar:

Tilbedelse: Vi er kaldet til at lovsynge og tilbede Gud alene.

Hellighed: Vi er kaldet til hellig og retfærdig livsførelse, som viser Guds karakter.

Vidne: Vi er kaldet til at dele evangeliet om Jesus Kristus med dem, som ikke kender Ham.

Bøn: Vi er kaldet til at være engageret i forbøn for mennesker og for de ting, som ligger på Guds hjerte. Det indebærer også at stå imod ondskab af enhver art.

Fællesskab: Vi er kaldet til at være overgivet til kirken i både dens lokale plejende udtryksmåde og dens mobile multiplicerende udtryksmåde.

De grundlæggende værdier for Youth With A Mission er et udtryk for vores grundlæggende overbevisninger kombineret med specifikke retningslinjer givet af Gud siden starten af Youth With A Mission i 1960. De er blevet skrevet ned for at give det videre til kommende generationer, som Gud har fremhævet for os. Disse fælles overbevisninger og værdier er de vejledende principper for væksten i Youth With A Mission – både i fortiden og i fremtiden. Nogle af dem er fælles for alle kristne alle steder, mens andre er særlige kendetegn for Youth With A Mission. Kombinationen af disse overbevisninger og værdier skaber de unikke familie-kendetegn, som YWAM består af – vores “DNA”. Det er værdier, som vi sætter højt, og som har afgørende indflydelse på hvem vi er, hvordan vi lever og hvordan vi træffer beslutninger.

VORES GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER

 1. At kende Gud.

YWAM er overgivet til at kende Gud, hans natur, hans karakter og hans veje. Vi søger at afspejle den han er i alle aspekter af vores liv og tjeneste. Det naturlige resultat af at kende ham og nyde fællesskabet med ham er ønsket om at dele ham med andre.

 1. At gøre Ham kendt.

YWAM er kaldet til at gøre Gud kendt over hele jorden og i ethvert område af samfundet gennem evangelisation, træning og barmhjertighedsarbejde. Vi tror på, at frelsen af sjæle bør resultere i forvandling af samfundet, så vi dermed kan adlyde Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til hans disciple.

 1. At høre Guds stemme.

YWAM er overgivet til at skabe sammen med Gud gennem det at lytte til ham, bede hans bønner og adlyde hans befaling i store og små ting. Vi er afhængige af at høre hans stemme som enkeltpersoner, sammen i team sammenhænge og i store fælles samlinger, som en integreret del af vores beslutningsproces.

 1. At praktisere lovsang, tilbedelse og forbøn.

YWAM er overgivet til at tilbede Jesus og være engageret i forbøn som en integreret del af vores daglige liv. Vi anerkender også, at det er Satans intention at ødelægge Guds arbejde, og vi søger Guds kraft og Helligånden for at overkomme Satans strategier.

 1. At være visionær.

YWAM er kaldet til at være visionær og til stadighed modtage, opfostre og forløse nye visioner fra Gud. Vi støtter pionerarbejde med nye tjenester og nye metoder, og er altid villige til at være radikale for at være relevante for enhver generation, folkegruppe, og ethvert

samfundsområde. Vi tror på at YWAM’s apostoliske kald kræver en integration af åndeligt ældsteråd, frihed i ånd og fællesskab, og at have Guds Ord i centrum.

 1. At være fortaler for unge.

YWAM er kaldet til at være fortaler for unge. Vi tror på at Gud har givet unge mennesker gaver og kald til at gå i spidsen for nye visioner og tjenester. Vi er overgivet til at værdsætte, stole på, oplære, støtte, give plads og sætte dem fri. De er ikke bare fremtidens kirke – de er nutidens kirke. Vi er overgivet til at følge dem, hvor de leder efter Guds vilje.

 1. At være bredt struktureret og decentraliseret.

YWAM er bredt struktureret og forskelligartet, og alligevel integreret. Vi er en global familie af tjenester, som holdes sammen af fælles formål, vision, værdier og relationer. Vi tror på, at strukturen skal tjene mennesket og Guds formål. Enhver tjeneste på ethvert niveau har det privilegie og ansvar som ligger i at stå til ansvar overfor en gruppe af ældste, som internationalt står til ansvar overfor YWAMs globale lederskabs team (YWAM Global Leadership Team – GLT).

 1. At være international og tværkirkelig.

YWAM er international og tværkirkelig i både global og lokal opbygning. Vi tror på, at etnisk, sproglig og kirkemæssig forskellighed sammen med frigjorte dele af kultur er positive faktorer, som bidrager til sundhed og vækst i missionen.

 1. At have et bibelsk verdensbillede.

YWAM er kaldet til at have et bibelsk verdensbillede. Vi tror på, at Biblen klart opdeler mellem godt og ondt, rigtigt og forkert. De praktiske dimensioner af livet er ikke mindre åndelige end tjenesternes udtryksform. Alt gjort i lydighed mod Gud er åndeligt. Vi søger at ære Gud med alt vi gør, og at udruste og mobilisere mænd og kvinder af Gud til at påtage sig opgaver og indflydelse i ethvert område af samfundet.

 1. At fungere i teams.

YWAM er kaldet til at fungere i teams i alle aspekter af tjeneste og lederskab. Vi tror på at en kombination af supplerende gaver, kald, perspektiv, tjeneste og generationer, som arbejder sammen i enhed i alle niveauer af vores mission, skaber visdom og sikkerhed. At søge Guds vilje og træffe beslutninger i teamsammenhænge sikrer, at man står til ansvar overfor hinanden, og det bidrager til større fællesskab, motivation, ansvar og ejerskab for visionen.

 1. At udvise tjenende lederskab.

YWAM er kaldet til tjenende lederskab som en livsstil fremfor et lederskabshierarki. En tjenende leder er en som ærer gaver og kald hos dem, som er under hans/hendes omsorg, og som vogter over deres rettigheder og privilegier. Ligesom Jesus tjente sine disciple, understreger vi vigtigheden af, at dem med lederskabsansvar tjener, dem de leder.

 1. At gøre først, og undervise bagefter.

YWAM er overgivet til at gøre først og så undervise bagefter. Vi tror på at førstehånds erfaring lægger autoritet bag vores ord. En Gud-hengiven karakter og et kald fra Gud er vigtigere end den enkeltes gaver, evner og ekspertise.

 1. At være relationsorienteret.

YWAM er overgivet til at være relationsorienteret i vores liv og samarbejde med hinanden. Vi ønsker at være forenet gennem hellig livsførelse, gensidig støtte, gennemsigtighed, ydmyghed og åben kommunikation, fremfor en afhængighed af strukturer og regler.

 1. At værdsætte den enkelte.

YWAM er kaldet til at værdsætte den enkelte. Vi tror på lige muligheder og retfærdighed for alle. Skabt i Guds billede tror vi på, at mennesker af alle nationaliteter, aldersgrupper og daglige funktioner har særlige ting at bidrage med og særlige kald. Vi er overgivet til at ære Gud-givne lederskabs- og tjenestegaver i både mænd og kvinder.

 1. At værdsætte familier.

YWAM anerkender vigtigheden af at familier tjener Gud sammen i mission, ikke bare faderen og/eller moderen. Vi lægger også vægt på inklusion af familier med enlig forælder. Vi opmuntrer til udvikling af stærke og sunde familieenheder, hvor hvert medlem af familien deler kaldet til mission og bidrager med sine unikke og forskelligartede gaver. Vi opretholder og ærer Guds ord om at et helligt ægteskab er mellem én mand og én kvinde.

 1. At være afhængig af relationsbaseret støtte.

YWAM er kaldet til et relationsbaseret støttesystem, hvor vi er afhængige af Gud og hans folk for økonomisk forsørgelse – både individuelt og samlet. Vi tror på at relationsbaseret støtte fremmer ansvarlighed, kommunikation og fælles bøn. Det involverer giveren som en part i tjenesten. Ligesom Gud og mennesker har været gavmilde mod os, sådan ønsker vi også at være gavmilde. YWAMere giver sig selv, sin tid og talenter til Gud gennem missionen uden forventning om godtgørelse.

 1. At udøve gæstfrihed.

YWAM anerkender gæstfrihedens tjeneste som et udtryk for Guds karakter og den enkeltes værdi. Vi tror på at det er vigtigt at åbne vores hjerter, hjem og baser for at tjene og ære hinanden, vores gæster og de fattige og nødlidende – ikke for at leve op til et socialt ansvar, men som et udtryk for gavmildhed.

 1. At kommunikere troværdigt.

YWAM anerkender at alt eksisterer fordi Gud kommunikerer. Derfor er YWAM kaldet til sand, præcis tidssvarende og relevant kommunikation. Vi tror, at god kommunikation er afgørende for stærke relationer, sunde familier og samfund samt effektiv tjeneste.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt